Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FKNO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.364.841 1.436.161
Tekuća sredstva 8.565 226
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 370 226
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.373.406 1.436.387
Pasiva
Kapital 1.265.673 1.220.141
Osnovni kapital 2.287.430 2.287.430
Rezerve
Revalorizacione rezerve 80.060 80.060
Neraspoređeni dobitak 209.015 163.483
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 107.733 216.246
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.373.406 1.436.387
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 156.000 148.000
EBITDA 117.890 107.881
Amortizacija 71.320 81.000
EBIT 46.570 26.881
Rashodi kamata 55 0
Dobitak prije poreza 46.515 26.881
Porezi iz dobitka 983 0
Neto dobitak 45.532 26.881
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 156.000,00 148.000,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 48.000 144.560
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 47.856 144.816
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 144 -256
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 48.000 144.560
Ukupni odlivi gotovine 47.856 144.816
Neto priliv (odliv) gotovine 144 -256
Gotovina na početku obračunskog perioda 226 482
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 370 226

Skraćeni finansijski pokazatelji [FKNO-R-A]

P/S 3,0792
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0199
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,5499
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5533
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3795
Tržišna kapitalizacija 480.360
Prinos na aktivu (ROA) 3,24%
Prinos na kapital (ROE) 3,66%
Neto marža 29,19%
EBITDA marža 75,57%
Ukupan prihod 156.000