Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FATS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 501.850 521.722
Tekuća sredstva 1.256.105 1.264.030
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.196 78.311
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.757.955 1.785.752
Pasiva
Kapital 1.644.055 1.642.747
Osnovni kapital 1.696.318 1.696.318
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.308 655
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 113.900 143.005
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.757.955 1.785.752
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 532.333 795.815
EBITDA 37.537 82.309
Amortizacija 35.636 79.675
EBIT 1.901 2.634
Rashodi kamata 0 300
Dobitak prije poreza 1.901 2.334
Porezi iz dobitka 593 1.679
Neto dobitak 1.308 655
Prosječan broj zaposlenih 31,00 32,00
Prihod po zaposlenom 17.172,03 24.869,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 715.812 864.051
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 815.795 944.930
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -99.983 -80.879
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.132
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 6.132 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 27.736
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 27.736 0
Ukupni prilivi gotovine 749.680 864.051
Ukupni odlivi gotovine 815.795 944.930
Neto priliv (odliv) gotovine -66.115 -80.879
Gotovina na početku obračunskog perioda 78.311 159.190
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.196 78.311

Skraćeni finansijski pokazatelji [FATS-R-A]

P/S 0,0988
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 40,2033
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9692
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0320
Tržišna kapitalizacija 52.586
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,08%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 7,05%
Ukupan prihod 702.727