Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FAST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 224.135 240.639
Tekuća sredstva 335.868 380.426
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.104 155
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 560.003 621.065
Pasiva
Kapital 559.772 614.859
Osnovni kapital 700.000 700.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 231 6.206
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 560.003 621.065
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 41.946 0
EBITDA -32.083 -6.091
Amortizacija 23.004 22.808
EBIT -55.087 -28.899
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -55.087 -28.899
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -55.087 -28.899
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.215 5.979
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.766 9.892
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.449 -3.913
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.500 2.391
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 500 2.391
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 27.715 8.370
Ukupni odlivi gotovine 25.766 9.892
Neto priliv (odliv) gotovine 1.949 -1.522
Gotovina na početku obračunskog perioda 155 1.677
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.104 155

Skraćeni finansijski pokazatelji [FAST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0151
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1535
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -9,33%
Prinos na kapital (ROE) -9,38%
Neto marža -131,33%
EBITDA marža -76,49%
Ukupan prihod 95.613