Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FAST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 200.561 224.135
Tekuća sredstva 329.040 335.868
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.998 2.104
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 529.601 560.003
Pasiva
Kapital 524.061 559.772
Osnovni kapital 700.000 700.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.540 231
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 529.601 560.003
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.060 41.946
EBITDA -12.137 -32.083
Amortizacija 23.574 23.004
EBIT -35.711 -55.087
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -35.711 -55.087
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.711 -55.087
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.980 21.215
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.086 19.766
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.894 1.449
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.500
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 500
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 11.980 27.715
Ukupni odlivi gotovine 10.086 25.766
Neto priliv (odliv) gotovine 1.894 1.949
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.104 155
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.998 2.104

Skraćeni finansijski pokazatelji [FAST-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0098
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1437
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -6,55%
Prinos na kapital (ROE) -6,59%
Neto marža -3.368,96%
EBITDA marža -1.145,00%
Ukupan prihod 1.067