Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELMT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.294.265 1.320.287
Tekuća sredstva 237.345 253.073
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9 9
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.531.610 1.573.360
Pasiva
Kapital 1.120.824 1.173.336
Osnovni kapital 3.550.365 3.550.365
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 15.954 15.954
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 410.786 400.024
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.531.610 1.573.360
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -26.489 -14.494
Amortizacija 39.034 40.241
EBIT -65.523 -54.735
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -65.523 -54.735
Porezi iz dobitka -13.011 -13.414
Neto dobitak -52.512 -41.321
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.782 10.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.782 10.016
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -16
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.782 10.000
Ukupni odlivi gotovine 18.782 10.016
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -16
Gotovina na početku obračunskog perioda 9 25
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9 9

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0148
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,7327
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3157
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2217
Tržišna kapitalizacija 248.525
Prinos na aktivu (ROA) -3,38%
Prinos na kapital (ROE) -4,58%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1