Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 762.560 635.633
Tekuća sredstva 2.411.217 2.223.125
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 526.758 1.373.446
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 3.173.777 2.858.758
Pasiva
Kapital 1.773.389 1.178.437
Osnovni kapital 390.292 390.292
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.383.097 788.145
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.400.388 1.680.321
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.173.777 2.858.758
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 16.787.621 5.792.287
EBITDA 812.801 231.288
Amortizacija 180.933 168.679
EBIT 631.868 62.609
Rashodi kamata 335 56
Dobitak prije poreza 631.533 62.553
Porezi iz dobitka 36.581 12.185
Neto dobitak 594.952 50.368
Prosječan broj zaposlenih 12,00 13,00
Prihod po zaposlenom 1.398.968,42 445.560,54
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.135.895 7.872.809
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.622.385 7.550.025
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -486.490 322.784
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 360.198
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -360.198 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.135.895 7.872.809
Ukupni odlivi gotovine 18.982.583 7.550.025
Neto priliv (odliv) gotovine -846.688 322.784
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.373.446 1.050.662
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 526.758 1.373.446

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELKR-R-A]

P/S 0,0186
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,5244
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,5248
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,5437
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1761
Tržišna kapitalizacija 312.234
Prinos na aktivu (ROA) 19,72%
Prinos na kapital (ROE) 40,31%
Neto marža 3,54%
EBITDA marža 4,84%
Ukupan prihod 16.838.872