Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELKR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 800.782 972.301
Tekuća sredstva 2.133.217 913.876
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.050.662 155.358
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.933.999 1.886.177
Pasiva
Kapital 1.128.069 1.036.723
Osnovni kapital 390.292 390.292
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 737.777 646.431
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.805.930 849.454
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.933.999 1.886.177
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 8.997.550 7.263.384
EBITDA 298.019 384.415
Amortizacija 188.787 135.742
EBIT 109.232 248.673
Rashodi kamata 15 16
Dobitak prije poreza 109.217 248.657
Porezi iz dobitka 16.031 7.298
Neto dobitak 93.186 241.359
Prosječan broj zaposlenih 20,00 10,00
Prihod po zaposlenom 449.877,50 726.338,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.588.284 8.763.849
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.692.980 8.660.272
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 895.304 103.577
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 183.749
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -183.749
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10.588.284 8.763.849
Ukupni odlivi gotovine 9.692.980 8.844.021
Neto priliv (odliv) gotovine 895.304 -80.172
Gotovina na početku obračunskog perioda 155.358 235.530
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.050.662 155.358

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELKR-R-A]

P/S 0,0429
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2388
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,1464
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,8903
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3425
Tržišna kapitalizacija 386.389
Prinos na aktivu (ROA) 3,87%
Prinos na kapital (ROE) 8,61%
Neto marža 1,04%
EBITDA marža 3,31%
Ukupan prihod 9.015.949