Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELKR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 635.633 800.782
Tekuća sredstva 2.223.125 2.133.217
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.373.446 1.050.662
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.858.758 2.933.999
Pasiva
Kapital 1.178.437 1.128.069
Osnovni kapital 390.292 390.292
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 788.145 737.777
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.680.321 1.805.930
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.858.758 2.933.999
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 5.792.287 8.997.550
EBITDA 231.288 298.019
Amortizacija 168.679 188.787
EBIT 62.609 109.232
Rashodi kamata 56 15
Dobitak prije poreza 62.553 109.217
Porezi iz dobitka 12.185 16.031
Neto dobitak 50.368 93.186
Prosječan broj zaposlenih 13,00 20,00
Prihod po zaposlenom 445.560,54 449.877,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.872.809 10.588.284
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.550.025 9.692.980
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 322.784 895.304
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 7.872.809 10.588.284
Ukupni odlivi gotovine 7.550.025 9.692.980
Neto priliv (odliv) gotovine 322.784 895.304
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.050.662 155.358
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.373.446 1.050.662

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELKR-R-A]

P/S 0,0539
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1291
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,1990
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0194
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2650
Tržišna kapitalizacija 312.234
Prinos na aktivu (ROA) 1,74%
Prinos na kapital (ROE) 4,37%
Neto marža 0,87%
EBITDA marža 3,99%
Ukupan prihod 5.858.190