Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 290.988.155 295.785.384
Tekuća sredstva 33.713.670 32.120.415
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.756.352 4.508.902
Aktivna vremenska razgraničenja 379.382 1.876.502
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 324.701.825 327.905.799
Pasiva
Kapital 289.844.856 289.765.079
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.194.482 24.192.594
Revalorizacione rezerve 133.791.729 138.979.853
Neraspoređeni dobitak 100.740.684 95.474.671
Rezervisanja 29.948.859 30.886.994
Dugoročne obaveze 346.551
Kratkoročne obaveze 4.561.559 7.253.726
Pasivna vremenska razgraničenja 590.462 1.266.164
Poslovna pasiva 324.701.825 327.905.799
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 42.814.476 55.854.926
EBITDA 14.054.569 12.860.731
Amortizacija 13.684.712 12.396.004
EBIT 369.857 464.727
Rashodi kamata 28.408 1.825
Dobitak prije poreza 341.449 462.902
Porezi iz dobitka 261.672 56.129
Neto dobitak 79.777 406.773
Prosječan broj zaposlenih 335,00 389,00
Prihod po zaposlenom 127.804,41 143.585,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 44.777.995 59.772.177
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.883.378 59.146.700
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.894.617 625.477
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.191.468 405.933
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.796.179 8.490.725
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -8.604.711 -8.084.792
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 42.456 12.718
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -42.456 -12.718
Ukupni prilivi gotovine 45.969.463 60.178.110
Ukupni odlivi gotovine 43.722.013 67.650.143
Neto priliv (odliv) gotovine 2.247.450 -7.472.033
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.508.902 11.980.935
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.756.352 4.508.902

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,2420
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0026
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 129,8906
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 9,3144
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0358
Tržišna kapitalizacija 10.362.281
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,03%
Neto marža 0,19%
EBITDA marža 32,83%
Ukupan prihod 46.577.916