Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ELDO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 282.623.181 281.866.352
Tekuća sredstva 32.120.415 31.908.950
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.508.902 11.980.935
Aktivna vremenska razgraničenja 1.876.502 1.072.056
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 314.743.596 313.775.302
Pasiva
Kapital 277.279.578 277.273.804
Osnovni kapital 31.117.961 31.117.961
Rezerve 24.192.594 24.158.972
Revalorizacione rezerve 126.877.523 131.311.643
Neraspoređeni dobitak 95.091.500 90.685.228
Rezervisanja 30.210.292 32.281.046
Dugoročne obaveze 53.238
Kratkoročne obaveze 7.253.726 4.167.214
Pasivna vremenska razgraničenja 1.266.164 1.678.987
Poslovna pasiva 314.743.596 313.775.302
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 55.854.926 66.232.759
EBITDA 12.477.560 12.453.312
Amortizacija 12.396.004 11.756.999
EBIT 81.556 696.313
Rashodi kamata 1.825 1.861
Dobitak prije poreza 79.731 694.452
Porezi iz dobitka 56.129 274.168
Neto dobitak 23.602 420.284
Prosječan broj zaposlenih 389,00 399,00
Prihod po zaposlenom 143.585,93 165.996,89
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 59.772.177 81.542.770
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 59.146.700 76.790.715
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 625.477 4.752.055
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 405.933 552.981
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 8.490.725 6.487.292
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -8.084.792 -5.934.311
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.718 19.540
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -12.718 -19.540
Ukupni prilivi gotovine 60.178.110 82.095.751
Ukupni odlivi gotovine 67.650.143 83.297.547
Neto priliv (odliv) gotovine -7.472.033 -1.201.796
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.980.935 13.182.731
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.508.902 11.980.935

Skraćeni finansijski pokazatelji [ELDO-R-A]

P/S 0,1671
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 395,5338
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 8,9106
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0337
Tržišna kapitalizacija 9.335.388
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE) 0,01%
Neto marža 0,04%
EBITDA marža 22,34%
Ukupan prihod 60.178.525