Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 53.138.974 53.632.543
Tekuća sredstva 4.414.547 4.922.391
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 381.300 343.473
Kratkoročna razgraničenja 18.458 15.108
Bilansna aktiva 57.962.980 59.132.861
Pasiva
Kapital 43.710.948 43.509.815
Osnovni kapital 20.048.466 20.048.466
Rezerve 5.619.666 5.634.819
Revalorizacione rezerve 11.362.694 12.554.325
Neraspoređeni dobitak 6.680.122 5.272.205
Rezervisanja 255.332 533.551
Dugoročne obaveze 2.156.892 1.975.002
Kratkoročne obaveze 5.460.718 6.262.643
Kratkoročna razgraničenja 112.462 95.750
Bilansna pasiva 57.962.980 59.132.861
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 15.845.015 17.336.310
EBITDA 4.693.558 4.726.072
Amortizacija 4.526.979 4.219.116
EBIT 166.579 506.956
Rashodi kamata 160.557 183.714
Dobitak prije poreza 6.022 323.242
Porezi iz dobitka -195.111 218.369
Neto dobitak 201.133 104.873
Prosječan broj zaposlenih 283,00 287,00
Prihod po zaposlenom 55.989,45 60.405,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.994.184 22.076.664
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.385.169 18.151.604
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.609.015 3.925.060
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 18.827 30.033
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.789.670 2.685.637
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.770.843 -2.655.604
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.750.000 1.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.550.345 2.739.321
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 199.655 -1.239.321
Ukupni prilivi gotovine 20.763.011 23.606.697
Ukupni odlivi gotovine 20.725.184 23.576.562
Neto priliv (odliv) gotovine 37.827 30.135
Gotovina na početku obračunskog perioda 343.473 313.338
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 381.300 343.473

Skraćeni finansijski pokazatelji [EKHC-R-A]

P/S 0,3037
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0100
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 23,9226
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1803
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1101
Tržišna kapitalizacija 4.811.632
Prinos na aktivu (ROA) 0,34%
Prinos na kapital (ROE) 0,46%
Neto marža 1,27%
EBITDA marža 29,62%
Ukupan prihod 17.280.965