Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
EDPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 134.277.273 134.646.099
Tekuća sredstva 12.600.919 12.234.625
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 919.369 1.870.526
Aktivna vremenska razgraničenja 534.047 517.337
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 146.878.192 146.880.724
Pasiva
Kapital 79.568.454 80.114.791
Osnovni kapital 15.795.899 15.795.899
Rezerve 8.838.648 8.812.177
Revalorizacione rezerve 31.982.773 33.770.759
Neraspoređeni dobitak 22.951.134 21.735.956
Rezervisanja 18.409.419 17.623.187
Dugoročne obaveze 20.484.436 22.940.523
Kratkoročne obaveze 28.415.883 26.202.223
Pasivna vremenska razgraničenja 1.065.280 957.217
Poslovna pasiva 146.878.192 146.880.724
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 42.922.907 47.746.648
EBITDA 6.978.072 7.397.506
Amortizacija 5.136.773 5.204.481
EBIT 1.841.299 2.193.025
Rashodi kamata 927.277 1.250.167
Dobitak prije poreza 914.022 942.858
Porezi iz dobitka -24.664 247.669
Neto dobitak 938.686 695.189
Prosječan broj zaposlenih 548,00 601,00
Prihod po zaposlenom 78.326,47 79.445,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 52.937.021 58.384.368
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.032.364 54.344.173
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.904.657 4.040.195
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 109.833 2.211.775
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.190.809 2.118.110
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.080.976 93.665
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.250.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.024.838 4.115.353
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.774.838 -4.115.353
Ukupni prilivi gotovine 58.296.854 60.596.143
Ukupni odlivi gotovine 59.248.011 60.577.636
Neto priliv (odliv) gotovine -951.157 18.507
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.870.526 1.852.019
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 919.369 1.870.526

Skraćeni finansijski pokazatelji [EDPL-R-A]

P/S 0,0651
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0594
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,9785
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,0373
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0351
Tržišna kapitalizacija 2.795.874
Prinos na aktivu (ROA) 0,64%
Prinos na kapital (ROE) 1,18%
Neto marža 2,19%
EBITDA marža 16,26%
Ukupan prihod 47.728.930