Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 761.371 761.371
Tekuća sredstva 8.728.477 8.722.756
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 803.637 797.050
Poslovna aktiva 10.293.485 10.281.177
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 687.876 687.876
Kratkoročne obaveze 9.605.609 9.593.301
Pasivna vremenska razgraničenja 474 474
Poslovna pasiva 10.293.485 10.281.177
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 5.400 9.600
EBITDA -6.584 -55.003
Amortizacija 0 0
EBIT -6.584 -55.003
Rashodi kamata 3 0
Dobitak prije poreza -6.587 -55.003
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.587 -55.003
Prosječan broj zaposlenih 1,00 6,00
Prihod po zaposlenom 5.400,00 1.600,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [DZGP-R-A]

P/S 24,3883
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0060
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -19,9934
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 131.697
Prinos na aktivu (ROA) -0,06%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -121,98%
EBITDA marža -121,93%
Ukupan prihod 5.400