Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 78.224 96.969
Tekuća sredstva 1.030 1.033
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 351 348
Kratkoročna razgraničenja 679
Gubitak iznad visine kapitala 756.751 736.803
Bilansna aktiva 836.005 834.805
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.248.033 1.248.033
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 154.613 154.613
Kratkoročne obaveze 681.392 680.192
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 836.005 834.805
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -1.203 -5.778
Amortizacija 18.745 23.838
EBIT -19.948 -29.616
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -19.948 -29.616
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.948 -29.616
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 450 256
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 447 255
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3 1
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 450 256
Ukupni odlivi gotovine 447 255
Neto priliv (odliv) gotovine 3 1
Gotovina na početku obračunskog perioda 348 347
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 351 348

Skraćeni finansijski pokazatelji [DRVP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0161
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,6217
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 12.402
Prinos na aktivu (ROA) -2,39%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0