Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DOIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.253.834 1.294.813
Tekuća sredstva 731.323 762.423
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.979 7.935
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.985.157 2.057.236
Pasiva
Kapital 958.228 956.739
Osnovni kapital 2.344.111 2.344.111
Rezerve 179.273 179.273
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.489 8.388
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.026.929 1.100.497
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.985.157 2.057.236
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 600.624 404.293
EBITDA 40.321 44.417
Amortizacija 20.192 12.117
EBIT 20.129 32.300
Rashodi kamata 18.640 27.335
Dobitak prije poreza 1.489 4.965
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.489 4.965
Prosječan broj zaposlenih 22,00 23,00
Prihod po zaposlenom 27.301,09 17.577,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 805.506 504.424
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 838.269 538.436
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -32.763 -34.012
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 29.807 39.585
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 29.807 39.585
Ukupni prilivi gotovine 835.313 544.009
Ukupni odlivi gotovine 838.269 538.436
Neto priliv (odliv) gotovine -2.956 5.573
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.935 2.362
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.979 7.935

Skraćeni finansijski pokazatelji [DOIN-R-A]

P/S 3,1289
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0006
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.262,1147
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4079
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,9612
Tržišna kapitalizacija 1.879.289
Prinos na aktivu (ROA) 0,07%
Prinos na kapital (ROE) 0,16%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 6,71%
Ukupan prihod 688.987