Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
DBRM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.237.314 3.241.690
Tekuća sredstva 67.786 63.248
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 29 1.735
Aktivna vremenska razgraničenja 269 269
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.305.100 3.304.938
Pasiva
Kapital 829.787 832.982
Osnovni kapital 7.833.237 7.833.237
Rezerve
Revalorizacione rezerve 395.788 395.788
Neraspoređeni dobitak 318.161 318.161
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.475.313 2.471.956
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.305.100 3.304.938
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 199.676 205.732
EBITDA 28.776 22.784
Amortizacija 9.487 10.619
EBIT 19.289 12.165
Rashodi kamata 22.484 641.320
Dobitak prije poreza -3.195 -629.155
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.195 -629.155
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 33.279,33 34.288,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 270.069 373.873
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 248.247 228.131
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 21.822 145.742
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 23.528 144.211
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -23.528 -144.211
Ukupni prilivi gotovine 270.069 373.873
Ukupni odlivi gotovine 271.775 372.342
Neto priliv (odliv) gotovine -1.706 1.531
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.735 204
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 29 1.735

Skraćeni finansijski pokazatelji [DBRM-R-A]

P/S 1,8438
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -115,2307
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1059
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4437
Tržišna kapitalizacija 368.162
Prinos na aktivu (ROA) -0,10%
Prinos na kapital (ROE) -0,38%
Neto marža -1,60%
EBITDA marža 14,41%
Ukupan prihod 199.719