Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CVJR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.663 44.772
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3 102
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 59.865 4.015
Poslovna aktiva 61.528 48.787
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.645.028 2.645.028
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 61.528 48.787
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 61.528 48.787
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -55.850 -63.574
Amortizacija 0 0
EBIT -55.850 -63.574
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -55.850 -63.574
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -55.850 -63.574
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.010 66.860
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.109 68.241
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -99 -1.381
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 51.010 66.860
Ukupni odlivi gotovine 51.109 68.241
Neto priliv (odliv) gotovine -99 -1.381
Gotovina na početku obračunskog perioda 102 1.483
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3 102

Skraćeni finansijski pokazatelji [CVJR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0211
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,2095
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 290.953
Prinos na aktivu (ROA) -101,26%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 0