Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CTRS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 588.742 702.298
Tekuća sredstva 191.697 314.037
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.095 29.510
Aktivna vremenska razgraničenja 6.222 5.308
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 780.439 1.016.335
Pasiva
Kapital 40.082 512.563
Osnovni kapital 612.058 612.058
Rezerve 41.206 41.206
Revalorizacione rezerve 3.545 3.545
Neraspoređeni dobitak 801
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 63.889 52.777
Kratkoročne obaveze 676.468 450.995
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 780.439 1.016.335
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.030.398 2.269.404
EBITDA -58.245 164.017
Amortizacija 80.607 157.233
EBIT -138.852 6.784
Rashodi kamata 7.852 3.917
Dobitak prije poreza -146.704 2.867
Porezi iz dobitka 0 2.066
Neto dobitak -146.704 801
Prosječan broj zaposlenih 43,00 56,00
Prihod po zaposlenom 23.962,74 40.525,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.741.103 4.129.256
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.972.665 4.117.905
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -231.562 11.351
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 856.025
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 652.878
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 203.147 0
Ukupni prilivi gotovine 2.597.128 4.129.256
Ukupni odlivi gotovine 2.625.543 4.117.905
Neto priliv (odliv) gotovine -28.415 11.351
Gotovina na početku obračunskog perioda 29.510 18.159
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.095 29.510

Skraćeni finansijski pokazatelji [CTRS-R-A]

P/S 0,1723
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2397
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,2099
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0655
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 4,4283
Tržišna kapitalizacija 177.497
Prinos na aktivu (ROA) -16,33%
Prinos na kapital (ROE) -53,09%
Neto marža -14,24%
EBITDA marža -5,65%
Ukupan prihod 1.279.546