Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
CMEG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 9.633.516 10.029.257
Tekuća sredstva 2.699.678 3.125.799
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.157.743 83.845
Aktivna vremenska razgraničenja 1.300 1.300
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 12.333.194 13.155.056
Pasiva
Kapital 11.948.200 12.876.652
Osnovni kapital 11.104.166 12.443.425
Rezerve 1.430.693 1.430.693
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.664.391 2.662.631
Rezervisanja 170.527 157.895
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 214.467 120.509
Pasivna vremenska razgraničenja 1.342 1.342
Poslovna pasiva 12.333.194 13.155.056
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 2.208
EBITDA -310.522 -318.039
Amortizacija 846 1.565
EBIT -311.368 -319.604
Rashodi kamata 0 4.162
Dobitak prije poreza -311.368 -323.766
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -311.368 -323.766
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 1.104,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.463.313 2.835.423
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 145.573 356.756
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.317.740 2.478.667
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 211.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 710.000 1.887.651
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -498.600 -1.887.651
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 254.758
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 554.626
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 254.758 -554.626
Ukupni prilivi gotovine 2.929.471 2.835.423
Ukupni odlivi gotovine 855.573 2.799.033
Neto priliv (odliv) gotovine 2.073.898 36.390
Gotovina na početku obračunskog perioda 83.845 47.455
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.157.743 83.845

Skraćeni finansijski pokazatelji [CMEG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0280
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,6988
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0760
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2788
Tržišna kapitalizacija 3.331.250
Prinos na aktivu (ROA) -2,44%
Prinos na kapital (ROE) -2,51%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 951.672