Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BVRU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BVRU-R-A 20175.6.2019.705.6040,0210  30.9.2019.26.6.2019.25.6.2019.
BVRU-R-A 20164.4.2018.1.428.8160,0425   25.4.2018.24.4.2018.
BVRU-R-A 201520.6.2017.952.4640,0283   10.7.2017.7.7.2017.
BVRU-R-A 20146.6.2016.863.5210,0257  30.9.2016.27.6.2016.24.6.2016.
BVRU-R-A 20135.6.2015.817.4820,0243  30.9.2015.26.6.2015.25.6.2015.
BVRU-R-A 20126.6.2014.644.4210,0192  30.9.2014.27.6.2014.25.6.2014.
BVRU-R-A 201221.6.2013.800.2370,0238  30.9.2013.12.7.2013.10.7.2013.
BVRU-R-A 20112.7.2012.235.2010,0070  30.9.2012.23.7.2012.19.7.2012.
BVRU-R-A 201011.5.2011.  1.519.0640,0474 3.6.2011.1.6.2011.
BVRU-R-A 200818.3.2009.  1.000.0000,0356 9.4.2009.7.4.2009.
BVRU-R-A 2007   1.000.0000,0369 11.6.2008.9.6.2008.
BVRU-R-A 2006   500.0000,0188 14.4.2007.11.4.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 50.639.610 41.881.518
Tekuća sredstva 6.087.481 8.731.810
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.576.703 4.111.765
Aktivna vremenska razgraničenja 723.485 79.355
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 56.727.091 50.613.328
Pasiva
Kapital 46.509.039 48.013.371
Osnovni kapital 33.600.177 33.600.177
Rezerve 4.483.906 3.897.087
Revalorizacione rezerve 5.258.643 5.258.643
Neraspoređeni dobitak 4.670.646 5.257.464
Rezervisanja 654.307 716.308
Dugoročne obaveze 6.117.090
Kratkoročne obaveze 3.446.655 1.883.649
Pasivna vremenska razgraničenja 129.009 44.132
Poslovna pasiva 56.727.091 50.613.328
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 9.809.680 18.620.838
EBITDA 599.582 4.597.990
Amortizacija 2.011.353 2.020.575
EBIT -1.411.771 2.577.415
Rashodi kamata 92.562 2.477
Dobitak prije poreza -1.504.333 2.574.938
Porezi iz dobitka 0 227.664
Neto dobitak -1.504.333 2.347.274
Prosječan broj zaposlenih 364,31 378,92
Prihod po zaposlenom 26.926,74 49.141,87
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.592.830 19.441.781
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.961.392 16.703.494
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 631.438 2.738.287
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 86.590 1.345.030
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 9.553.090 3.559.337
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -9.466.500 -2.214.307
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.300.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 825.033
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.300.000 -825.033
Ukupni prilivi gotovine 18.979.420 20.786.811
Ukupni odlivi gotovine 20.514.482 21.087.864
Neto priliv (odliv) gotovine -1.535.062 -301.053
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.111.765 4.412.818
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.576.703 4.111.765

Skraćeni finansijski pokazatelji [BVRU-R-A]

P/S 3,0827
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0448
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,1020
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3842
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6502
Tržišna kapitalizacija 30.240.159
Prinos na aktivu (ROA) -2,80%
Prinos na kapital (ROE) -3,18%
Neto marža -15,34%
EBITDA marža 6,11%
Ukupan prihod 11.574.648