Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 21.683 115.708
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 21.683 115.708
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 833.590 843.281
Bilansna aktiva 855.273 958.989
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve 944.028 944.028
Neraspoređeni dobitak 166.026
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 855.273 958.989
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 855.273 958.989
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 7.724
EBITDA -8.758 184.473
Amortizacija 0 0
EBIT -8.758 184.473
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -8.758 184.473
Porezi iz dobitka 0 18.447
Neto dobitak -8.758 166.026
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda