Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 58.498.402 52.043.385
Tekuća sredstva 1.074.301 1.399.035
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 478.757 236.312
Kratkoročna razgraničenja 313.296 538.189
Bilansna aktiva 59.577.998 53.446.527
Pasiva
Kapital 42.822.441 41.519.818
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.969.447 2.969.447
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 5.317.318 4.014.695
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 14.295.842 7.039.025
Kratkoročne obaveze 2.459.715 4.887.684
Kratkoročna razgraničenja 260.701 200.943
Bilansna pasiva 59.577.998 53.446.527
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 0 2.936.458
EBITDA 1.717.748 1.983.871
Amortizacija 34.237 39.923
EBIT 1.683.511 1.943.948
Rashodi kamata 228.495 207.180
Dobitak prije poreza 1.455.016 1.736.768
Porezi iz dobitka 152.393 177.882
Neto dobitak 1.302.623 1.558.886
Prosječan broj zaposlenih 8,00 9,00
Prihod po zaposlenom 0,00 326.273,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.805.908 3.444.889
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.618.721 1.773.915
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.812.813 1.670.974
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.766.281
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.500.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 8.266.281 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.211.023 1.696.215
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.211.023 -1.696.215
Ukupni prilivi gotovine 18.572.189 3.444.889
Ukupni odlivi gotovine 18.329.744 3.470.130
Neto priliv (odliv) gotovine 242.445 -25.241
Gotovina na početku obračunskog perioda 236.312 261.553
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 478.757 236.312

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0569
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,8522
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8711
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2084
Tržišna kapitalizacija 8.925.774
Prinos na aktivu (ROA) 2,31%
Prinos na kapital (ROE) 3,09%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.918.538