Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 52.113.440 52.912.899
Tekuća sredstva 983.221 1.463.100
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 267.609 251.722
Aktivna vremenska razgraničenja 181.640 207.974
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 53.096.661 54.375.999
Pasiva
Kapital 38.787.924 38.518.127
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.969.447 2.969.447
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 1.282.801 1.013.004
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 8.215.440 10.822.830
Kratkoročne obaveze 6.093.297 5.035.042
Pasivna vremenska razgraničenja 567.549 261.802
Poslovna pasiva 53.096.661 54.375.999
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.629.824 3.263.939
EBITDA 814.092 1.217.523
Amortizacija 49.757 51.229
EBIT 764.335 1.166.294
Rashodi kamata 346.166 535.153
Dobitak prije poreza 418.169 631.141
Porezi iz dobitka 147.125 107.541
Neto dobitak 271.044 523.600
Prosječan broj zaposlenih 8,00 6,00
Prihod po zaposlenom 328.728,00 543.989,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.052.404 3.663.065
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.477.014 2.053.532
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.575.390 1.609.533
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.752
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 226.549
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 10.752 -226.549
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.570.255 1.430.111
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.570.255 -1.430.111
Ukupni prilivi gotovine 3.063.156 3.663.065
Ukupni odlivi gotovine 3.047.269 3.710.192
Neto priliv (odliv) gotovine 15.887 -47.127
Gotovina na početku obračunskog perioda 251.722 298.849
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 267.609 251.722

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S 3,0459
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0118
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 29,5535
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6948
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2065
Tržišna kapitalizacija 8.010.310
Prinos na aktivu (ROA) 0,50%
Prinos na kapital (ROE) 0,70%
Neto marža 10,31%
EBITDA marža 30,96%
Ukupan prihod 2.846.184