Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BOSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 52.002.798 52.113.440
Tekuća sredstva 1.241.073 983.221
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 261.553 267.609
Aktivna vremenska razgraničenja 381.375 181.640
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 53.243.871 53.096.661
Pasiva
Kapital 40.182.667 38.787.924
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.969.447 2.969.447
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 2.677.544 1.282.801
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 7.953.179 8.215.440
Kratkoročne obaveze 5.108.025 6.093.297
Pasivna vremenska razgraničenja 153.002 567.549
Poslovna pasiva 53.243.871 53.096.661
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.820.309 2.629.824
EBITDA 1.622.049 814.092
Amortizacija 54.531 49.757
EBIT 1.567.518 764.335
Rashodi kamata 5.690 346.166
Dobitak prije poreza 1.561.828 418.169
Porezi iz dobitka 167.085 147.125
Neto dobitak 1.394.743 271.044
Prosječan broj zaposlenih 9,00 8,00
Prihod po zaposlenom 313.367,67 328.728,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.708.577 3.052.404
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.250.828 1.477.014
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.457.749 1.575.390
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 78.233 10.752
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 78.233
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 10.752
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.463.805 1.570.255
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.463.805 -1.570.255
Ukupni prilivi gotovine 2.786.810 3.063.156
Ukupni odlivi gotovine 2.792.866 3.047.269
Neto priliv (odliv) gotovine -6.056 15.887
Gotovina na početku obračunskog perioda 267.609 251.722
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 261.553 267.609

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S 2,8402
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0609
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,7432
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7557
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1993
Tržišna kapitalizacija 8.010.310
Prinos na aktivu (ROA) 2,62%
Prinos na kapital (ROE) 3,53%
Neto marža 49,45%
EBITDA marža 57,51%
Ukupan prihod 2.786.787