Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 52.043.385 52.002.798
Tekuća sredstva 1.399.035 1.238.496
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 236.312 261.553
Kratkoročna razgraničenja 538.189 381.375
Bilansna aktiva 53.446.527 53.243.871
Pasiva
Kapital 41.519.818 40.182.667
Osnovni kapital 22.886.599 22.886.599
Rezerve 2.969.447 2.969.447
Revalorizacione rezerve 11.649.077 11.649.077
Neraspoređeni dobitak 4.014.695 2.677.544
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 7.039.025 7.953.179
Kratkoročne obaveze 4.887.684 5.108.025
Kratkoročna razgraničenja 200.943 153.002
Bilansna pasiva 53.446.527 53.243.871
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.936.458 2.820.309
EBITDA 1.983.871 1.622.049
Amortizacija 39.923 54.531
EBIT 1.943.948 1.567.518
Rashodi kamata 207.180 5.690
Dobitak prije poreza 1.736.768 1.561.828
Porezi iz dobitka 177.882 167.085
Neto dobitak 1.558.886 1.394.743
Prosječan broj zaposlenih 8,00 9,00
Prihod po zaposlenom 367.057,25 313.367,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.444.889 2.708.577
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.773.915 1.250.828
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.670.974 1.457.749
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 78.233
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 78.233
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.696.215 1.463.805
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.696.215 -1.463.805
Ukupni prilivi gotovine 3.444.889 2.786.810
Ukupni odlivi gotovine 3.470.130 2.792.866
Neto priliv (odliv) gotovine -25.241 -6.056
Gotovina na početku obračunskog perioda 261.553 267.609
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 236.312 261.553

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOSK-R-A]

P/S 3,0396
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0681
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,7257
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8142
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2150
Tržišna kapitalizacija 8.925.774
Prinos na aktivu (ROA) 2,92%
Prinos na kapital (ROE) 3,82%
Neto marža 53,09%
EBITDA marža 67,56%
Ukupan prihod 3.006.569