Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BORT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 639.809 639.809
Tekuća sredstva 127.554 127.533
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24 3
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 767.363 767.342
Pasiva
Kapital 577.474 576.485
Osnovni kapital 559.962 559.962
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 17.512 16.523
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 189.889 190.857
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 767.363 767.342
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.102 44
Amortizacija 0 0
EBIT 1.102 44
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.102 44
Porezi iz dobitka 110 4
Neto dobitak 992 40
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.850 33.555
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.829 34.824
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 21 -1.269
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 19.850 33.555
Ukupni odlivi gotovine 19.829 34.824
Neto priliv (odliv) gotovine 21 -1.269
Gotovina na početku obračunskog perioda 3 1.272
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24 3

Skraćeni finansijski pokazatelji [BORT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0015
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 120,9963
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8901
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2079
Tržišna kapitalizacija 120.028
Prinos na aktivu (ROA) 0,13%
Prinos na kapital (ROE) 0,17%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 9.600