Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 6.698.769 6.758.175
Tekuća sredstva 552.923 567.415
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 100.412 102.541
Kratkoročna razgraničenja 75.101 76.034
Bilansna aktiva 7.251.692 7.325.590
Pasiva
Kapital 2.477.711 2.487.964
Osnovni kapital 379.202 379.202
Rezerve 383.142 368.164
Revalorizacione rezerve 1.706.577 1.725.620
Neraspoređeni dobitak 8.790 14.978
Rezervisanja 4.253.431 4.347.275
Dugoročne obaveze 192.236 149.583
Kratkoročne obaveze 328.314 307.309
Kratkoročna razgraničenja 103.091 103.091
Bilansna pasiva 7.251.692 7.325.590
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.686.946 1.614.419
EBITDA 152.084 169.380
Amortizacija 156.379 177.854
EBIT -4.295 -8.474
Rashodi kamata 3.930 28
Dobitak prije poreza -8.225 -8.502
Porezi iz dobitka 2.027 2.497
Neto dobitak -10.252 -10.999
Prosječan broj zaposlenih 54,00 55,00
Prihod po zaposlenom 31.239,74 29.353,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.101.791 2.054.208
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.175.823 2.001.543
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -74.032 52.665
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13.570 547
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 50.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 13.570 -49.453
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 41.667
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 58.333 0
Ukupni prilivi gotovine 2.215.361 2.054.755
Ukupni odlivi gotovine 2.217.490 2.051.543
Neto priliv (odliv) gotovine -2.129 3.212
Gotovina na početku obračunskog perioda 102.541 99.329
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 100.412 102.541

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOBS-R-A]

P/S 1,5735
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0270
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -258,9167
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 6,5340
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0713
Tržišna kapitalizacija 2.654.414
Prinos na aktivu (ROA) -0,14%
Prinos na kapital (ROE) -0,41%
Neto marža -0,61%
EBITDA marža 9,02%
Ukupan prihod 1.892.336