Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 6.758.175 6.818.241
Tekuća sredstva 567.415 694.107
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 102.541 99.329
Aktivna vremenska razgraničenja 76.034 75.721
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.325.590 7.512.348
Pasiva
Kapital 2.487.964 2.498.961
Osnovni kapital 379.202 379.202
Rezerve 368.164 317.417
Revalorizacione rezerve 1.725.620 1.751.596
Neraspoređeni dobitak 14.978 50.746
Rezervisanja 4.380.734 4.488.522
Dugoročne obaveze 107.916 166.688
Kratkoročne obaveze 348.976 358.177
Pasivna vremenska razgraničenja 103.091 103.091
Poslovna pasiva 7.325.590 7.512.348
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.614.419 1.585.382
EBITDA 169.380 215.185
Amortizacija 177.854 181.519
EBIT -8.474 33.666
Rashodi kamata 28 4.969
Dobitak prije poreza -8.502 28.697
Porezi iz dobitka 2.497 5.586
Neto dobitak -10.999 23.111
Prosječan broj zaposlenih 55,00 54,00
Prihod po zaposlenom 29.353,07 29.358,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.054.208 1.837.482
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.001.543 1.945.648
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 52.665 -108.166
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 547 759
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 19.061
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 547 -18.302
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 50.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -50.000 100.000
Ukupni prilivi gotovine 2.054.755 1.938.241
Ukupni odlivi gotovine 2.051.543 1.964.709
Neto priliv (odliv) gotovine 3.212 -26.468
Gotovina na početku obračunskog perioda 99.329 125.797
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 102.541 99.329

Skraćeni finansijski pokazatelji [BOBS-R-A]

P/S 1,6442
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0290
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -241,3323
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 6,5611
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0669
Tržišna kapitalizacija 2.654.414
Prinos na aktivu (ROA) -0,15%
Prinos na kapital (ROE) -0,44%
Neto marža -0,68%
EBITDA marža 10,49%
Ukupan prihod 1.803.614