Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BMNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BMNT-R-A 201825.6.2019.2.569.7850,9000  17.7.2019.17.7.2019.16.7.2019.
BMNT-R-A 201725.6.2018.1.570.4240,5500  17.7.2018.17.7.2018.16.7.2018.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.972.434 4.057.963
Tekuća sredstva 8.811.272 9.359.868
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.776.425 7.353.423
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.783.706 13.417.831
Pasiva
Kapital 12.560.086 12.440.049
Osnovni kapital 2.855.317 2.855.317
Rezerve 686.248 686.248
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.018.521 8.898.484
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.223.620 977.782
Pasivna vremenska razgraničenja 246.333
Poslovna pasiva 13.783.706 13.417.831
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 7.336.654 5.795.339
EBITDA 731.087 803.711
Amortizacija 611.050 626.457
EBIT 120.037 177.254
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 120.037 177.254
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 120.037 177.254
Prosječan broj zaposlenih 97,00 87,00
Prihod po zaposlenom 75.635,61 66.613,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.206.278 6.995.340
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.420.841 5.975.660
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 785.437 1.019.680
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.796.906 904.566
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.796.906 -904.566
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 434.471 438.927
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 434.471 438.927
Ukupni prilivi gotovine 8.640.749 7.434.267
Ukupni odlivi gotovine 9.217.747 6.880.226
Neto priliv (odliv) gotovine -576.998 554.041
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.353.423 6.799.382
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.776.425 7.353.423

Skraćeni finansijski pokazatelji [BMNT-R-A]

P/S 1,4244
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0420
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 87,0603
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,3988
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8320
Tržišna kapitalizacija 10.450.460
Prinos na aktivu (ROA) 0,88%
Prinos na kapital (ROE) 0,96%
Neto marža 1,64%
EBITDA marža 9,96%
Ukupan prihod 7.451.511