Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BMNT-R-A 20223.5.2023.1.998.7210,7000  24.5.2023.24.5.2023.23.5.2023.
BMNT-R-A 201825.6.2019.2.569.7850,9000  17.7.2019.17.7.2019.16.7.2019.
BMNT-R-A 201725.6.2018.1.570.4240,5500  17.7.2018.17.7.2018.16.7.2018.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 4.770.235 4.972.434
Tekuća sredstva 10.757.206 8.811.272
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.926.899 6.776.425
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 15.527.441 13.783.706
Pasiva
Kapital 14.634.384 12.560.086
Osnovni kapital 2.855.317 2.855.317
Rezerve 686.248 686.248
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.092.819 9.018.521
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 893.057 1.223.620
Kratkoročna razgraničenja 34.633
Bilansna pasiva 15.527.441 13.783.706
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 10.915.908 7.336.654
EBITDA 3.042.538 731.087
Amortizacija 801.797 611.050
EBIT 2.240.741 120.037
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 2.240.741 120.037
Porezi iz dobitka 166.443 0
Neto dobitak 2.074.298 120.037
Prosječan broj zaposlenih 90,00 97,00
Prihod po zaposlenom 121.287,87 75.635,61
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.513.100 8.206.278
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.791.977 7.420.841
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.721.123 785.437
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 564.839 1.796.906
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -564.839 -1.796.906
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 434.471
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.810
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.810 434.471
Ukupni prilivi gotovine 11.513.100 8.640.749
Ukupni odlivi gotovine 9.362.626 9.217.747
Neto priliv (odliv) gotovine 2.150.474 -576.998
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.776.425 7.353.423
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.926.899 6.776.425

Skraćeni finansijski pokazatelji [BMNT-R-A]

P/S 0,9574
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,7265
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,0381
Dividenda po akciji 0,7000
Racio plaćanja dividende 0,9636
Dividendna stopa 19,13%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,1253
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7141
Tržišna kapitalizacija 10.450.460
Prinos na aktivu (ROA) 14,15%
Prinos na kapital (ROE) 15,26%
Neto marža 19,00%
EBITDA marža 27,87%
Ukupan prihod 11.045.905