Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BMNT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BMNT-R-A 201825.6.2019.2.569.7850,9000  17.7.2019.17.7.2019.16.7.2019.
BMNT-R-A 201725.6.2018.1.570.4240,5500  17.7.2018.17.7.2018.16.7.2018.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 4.057.963 3.780.966
Tekuća sredstva 9.359.868 9.252.420
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.353.423 6.799.382
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.417.831 13.033.386
Pasiva
Kapital 12.440.049 12.262.795
Osnovni kapital 2.855.317 2.855.317
Rezerve 677.385 677.385
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 8.907.347 8.730.093
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 977.782 770.591
Pasivna vremenska razgraničenja 246.333 221.088
Poslovna pasiva 13.417.831 13.033.386
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.795.339 11.246.804
EBITDA 803.711 3.321.580
Amortizacija 626.457 538.937
EBIT 177.254 2.782.643
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 177.254 2.782.643
Porezi iz dobitka 0 240.457
Neto dobitak 177.254 2.542.186
Prosječan broj zaposlenih 87,00 88,00
Prihod po zaposlenom 66.613,09 127.804,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.995.340 12.650.159
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.975.660 8.979.239
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.019.680 3.670.920
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 904.566 287.354
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -904.566 -287.354
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 438.927 152.191
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.569.785
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 438.927 -2.417.594
Ukupni prilivi gotovine 7.434.267 12.802.350
Ukupni odlivi gotovine 6.880.226 11.836.378
Neto priliv (odliv) gotovine 554.041 965.972
Gotovina na početku obračunskog perioda 6.799.382 5.833.410
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.353.423 6.799.382

Skraćeni finansijski pokazatelji [BMNT-R-A]

P/S 1,5766
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0621
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 51,5476
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,3568
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7345
Tržišna kapitalizacija 9.137.014
Prinos na aktivu (ROA) 1,34%
Prinos na kapital (ROE) 1,44%
Neto marža 3,06%
EBITDA marža 13,87%
Ukupan prihod 5.853.856