Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 34.196.693 32.897.028
Tekuća sredstva 42.636.215 44.306.037
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.406.429 4.324.410
Aktivna vremenska razgraničenja 547.921 61.010
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 76.832.908 77.203.065
Pasiva
Kapital 41.702.452 40.038.189
Osnovni kapital 22.300.000 22.300.000
Rezerve 1.056.970 1.056.970
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 18.345.482 17.931.935
Rezervisanja 426.944 457.327
Dugoročne obaveze 21.306.048 23.192.329
Kratkoročne obaveze 13.397.464 13.515.220
Pasivna vremenska razgraničenja 1.590.649 1.073.970
Poslovna pasiva 76.832.908 77.203.065
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 40.039.232 46.600.862
EBITDA 9.221.747 5.987.404
Amortizacija 6.093.242 5.940.168
EBIT 3.128.505 47.236
Rashodi kamata 706.096 873.642
Dobitak prije poreza 2.422.409 -826.406
Porezi iz dobitka 607.821 424.310
Neto dobitak 1.814.588 -1.250.716
Prosječan broj zaposlenih 282,00 290,00
Prihod po zaposlenom 141.983,09 160.692,63
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 59.581.850 63.659.429
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 51.261.307 59.346.497
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.320.543 4.312.932
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 65.921 56.232
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.907.516 5.216.788
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.841.595 -5.160.556
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.004.278 22.007.821
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.401.207 22.771.065
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.396.929 -763.244
Ukupni prilivi gotovine 61.652.049 85.723.482
Ukupni odlivi gotovine 60.570.030 87.334.350
Neto priliv (odliv) gotovine 1.082.019 -1.610.868
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.324.410 5.935.278
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.406.429 4.324.410