Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2007 2006
Aktiva
Stalna sredstva 500 7.018.929
Tekuća sredstva 19.446 1.028.333
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.446 730
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 6.245.852
Bilansna aktiva 6.265.798 8.047.262
Pasiva
Kapital 2.758.963
Osnovni kapital 8.728.479
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.000
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 6.245.852 5.288.299
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 6.265.798 8.047.262
Skraćeni bilans uspjeha 2007 2006
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.243.110 -76.696
Amortizacija 0 58.131
EBIT -6.243.110 -134.827
Rashodi kamata 2.742 0
Dobitak prije poreza -6.245.852 -134.827
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.245.852 -134.827
Prosječan broj zaposlenih 5,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2007 2006
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda