Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BKMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 499.104 502.892
Tekuća sredstva 28.873 18.763
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.825 1.651
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 527.977 521.655
Pasiva
Kapital 218.837 321.646
Osnovni kapital 1.307.476 1.307.476
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 309.140 200.009
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 527.977 521.655
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 325.729 212.163
EBITDA -77.922 -64.624
Amortizacija 24.861 16.705
EBIT -102.783 -81.329
Rashodi kamata 26 240
Dobitak prije poreza -102.809 -81.569
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -102.809 -81.569
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,00
Prihod po zaposlenom 46.532,71 30.309,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 403.641 237.859
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 423.473 262.962
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -19.832 -25.103
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6 2
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 6 2
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000 25.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.000 25.000
Ukupni prilivi gotovine 423.647 262.861
Ukupni odlivi gotovine 423.473 262.962
Neto priliv (odliv) gotovine 174 -101
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.651 1.752
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.825 1.651

Skraćeni finansijski pokazatelji [BKMG-R-A]

P/S 0,0401
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0786
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1272
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1674
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0597
Tržišna kapitalizacija 13.075
Prinos na aktivu (ROA) -19,59%
Prinos na kapital (ROE) -38,04%
Neto marža -31,56%
EBITDA marža -23,92%
Ukupan prihod 329.460