Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 25.519 54.492
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17.642 48.915
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 25.519 54.492
Pasiva
Kapital -80.676 -44.723
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 106.195 99.215
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 25.519 54.492
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -35.902 49.906
Amortizacija 0 0
EBIT -35.902 49.906
Rashodi kamata 50 0
Dobitak prije poreza -35.952 49.906
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.952 49.906
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 49.547 73.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 80.820 24.558
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -31.273 48.786
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 49.547 73.344
Ukupni odlivi gotovine 80.820 24.558
Neto priliv (odliv) gotovine -31.273 48.786
Gotovina na početku obračunskog perioda 48.915 129
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 17.642 48.915

Skraćeni finansijski pokazatelji [BJLS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0211
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -7,9906
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0475
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -3,5609
Tržišna kapitalizacija 287.279
Prinos na aktivu (ROA) -89,87%
Prinos na kapital (ROE) 57,34%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 49.548