Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BJLS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 6.706 32.360
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 129 27.283
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 94.629 68.629
Poslovna aktiva 101.335 100.989
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 101.335 100.989
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 101.335 100.989
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -26.000 -642
Amortizacija 0 0
EBIT -26.000 -642
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -26.000 -642
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -26.000 -642
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.128 11.747
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 41.282 9.710
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -27.154 2.037
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 14.128 11.747
Ukupni odlivi gotovine 41.282 9.710
Neto priliv (odliv) gotovine -27.154 2.037
Gotovina na početku obračunskog perioda 27.283 25.246
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 129 27.283

Skraćeni finansijski pokazatelji [BJLS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0153
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,0492
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 287.279
Prinos na aktivu (ROA) -25,70%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 14.129