Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BJLS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 54.492 6.706
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 48.915 129
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 44.723 94.629
Poslovna aktiva 99.215 101.335
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 49.906
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 99.215 101.335
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 99.215 101.335
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 49.906 -26.000
Amortizacija 0 0
EBIT 49.906 -26.000
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 49.906 -26.000
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 49.906 -26.000
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 73.344 14.128
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.558 41.282
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 48.786 -27.154
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 73.344 14.128
Ukupni odlivi gotovine 24.558 41.282
Neto priliv (odliv) gotovine 48.786 -27.154
Gotovina na početku obračunskog perioda 129 27.283
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 48.915 129

Skraćeni finansijski pokazatelji [BJLS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0294
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,7564
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 287.279
Prinos na aktivu (ROA) 49,77%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 73.344