Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BIRA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 150.519.265 151.033.985
Tekuća sredstva 19.364.791 19.170.666
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 150.470 38.982
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.506.375 5.188.271
Poslovna aktiva 175.390.431 175.392.922
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 729.085.280 729.085.280
Rezerve 1.158 1.158
Revalorizacione rezerve 5.018.285 5.018.285
Neraspoređeni dobitak 4.492.310 4.492.310
Rezervisanja 7.702.338 7.702.338
Dugoročne obaveze 63.065.417 63.065.417
Kratkoročne obaveze 104.622.676 104.625.167
Pasivna vremenska razgraničenja 432.358 432.358
Poslovna pasiva 175.390.431 175.392.922
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 13.554 15.736
EBITDA -99.282 -104.172
Amortizacija 218.822 218.923
EBIT -318.104 -323.095
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -318.104 -323.095
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -318.104 -323.095
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 13.554,00 15.736,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 632.599 525.322
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 521.111 517.533
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 111.488 7.789
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 632.599 525.322
Ukupni odlivi gotovine 521.111 517.533
Neto priliv (odliv) gotovine 111.488 7.789
Gotovina na početku obračunskog perioda 38.982 31.193
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 150.470 38.982

Skraćeni finansijski pokazatelji [BIRA-R-A]

P/S 48,4120
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,0628
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 656.177
Prinos na aktivu (ROA) -0,18%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -2.346,94%
EBITDA marža -732,49%
Ukupan prihod 634.230