Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BIRA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 151.033.985 151.548.806
Tekuća sredstva 19.170.666 18.975.215
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 38.982 31.193
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.188.271 4.865.176
Poslovna aktiva 175.392.922 175.389.197
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 729.085.280 729.085.280
Rezerve 1.158 1.158
Revalorizacione rezerve 5.018.285 5.018.285
Neraspoređeni dobitak 4.492.310 4.492.310
Rezervisanja 7.702.338 7.702.338
Dugoročne obaveze 63.065.417 63.065.417
Kratkoročne obaveze 104.625.167 104.621.442
Pasivna vremenska razgraničenja 432.358 432.358
Poslovna pasiva 175.392.922 175.389.197
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 15.736 31.784
EBITDA -104.172 -219.758
Amortizacija 218.923 218.920
EBIT -323.095 -438.678
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -323.095 -438.678
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -323.095 -438.678
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 15.736,00 31.784,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 525.322 640.742
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 517.533 633.862
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.789 6.880
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 525.322 640.742
Ukupni odlivi gotovine 517.533 633.862
Neto priliv (odliv) gotovine 7.789 6.880
Gotovina na početku obračunskog perioda 31.193 24.313
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 38.982 31.193

Skraćeni finansijski pokazatelji [BIRA-R-A]

P/S 32,4326
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5796
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 510.360
Prinos na aktivu (ROA) -0,18%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -2.053,22%
EBITDA marža -662,00%
Ukupan prihod 626.423