Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2004 2003
Aktiva
Stalna sredstva 1.888.218 1.926.593
Tekuća sredstva 111.355 202.045
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 124 800
Kratkoročna razgraničenja 10.470 10.470
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 2.010.043 2.139.108
Pasiva
Kapital 1.227.153 1.439.363
Osnovni kapital 1.912.320 1.912.320
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 71.943 71.943
Kratkoročne obaveze 702.127 618.875
Kratkoročna razgraničenja 8.820 8.927
Bilansna pasiva 2.010.043 2.139.108
Skraćeni bilans uspjeha 2004 2003
Prihod od prodaje 188.397 809.670
EBITDA -170.292 -98.380
Amortizacija 24.328 23.103
EBIT -194.620 -121.483
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -212.211 -124.860
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 45,00 94,00
Prihod po zaposlenom 4.186,60 8.613,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2004 2003
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda