Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.782.056 5.349.645
Tekuća sredstva 1.505.772 1.781.121
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 465.200 165.101
Kratkoročna razgraničenja 705
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 6.287.828 7.130.766
Pasiva
Kapital 5.402.312 5.530.937
Osnovni kapital 1.801.433 1.801.433
Rezerve 316.104 316.104
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.411.591 3.536.412
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 599.331 1.022.504
Kratkoročne obaveze 286.185 577.325
Kratkoročna razgraničenja 1.140 4.130
Bilansna pasiva 6.287.828 7.130.766
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 765.519 1.377.564
EBITDA -26.005 -9.055
Amortizacija 88.927 90.808
EBIT -114.932 -99.863
Rashodi kamata 11.884 23.149
Dobitak prije poreza -126.816 -123.012
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -126.816 -123.012
Prosječan broj zaposlenih 12,00 16,00
Prihod po zaposlenom 63.793,25 86.097,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.584.650 3.008.855
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.244.037 1.589.635
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.340.613 1.419.220
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.865 1.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -24.865 -1.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.015.649 1.326.001
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.015.649 -1.326.001
Ukupni prilivi gotovine 2.584.650 3.008.855
Ukupni odlivi gotovine 2.284.551 2.916.636
Neto priliv (odliv) gotovine 300.099 92.219
Gotovina na početku obračunskog perioda 165.101 72.882
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 465.200 165.101

Skraćeni finansijski pokazatelji [AUTK-R-A]

P/S 0,4706
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0704
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,8410
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,9989
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0667
Tržišna kapitalizacija 360.287
Prinos na aktivu (ROA) -1,89%
Prinos na kapital (ROE) -2,32%
Neto marža -16,57%
EBITDA marža -3,40%
Ukupan prihod 678.505