Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ATSR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 499.419 499.419
Tekuća sredstva 1.404.842 1.398.756
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1 67
Aktivna vremenska razgraničenja 19.394 23.341
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.904.261 1.898.175
Pasiva
Kapital 778.529 845.940
Osnovni kapital 1.475.370 1.475.370
Rezerve
Revalorizacione rezerve 287.810 287.810
Neraspoređeni dobitak 222 222
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 110.806 110.806
Kratkoročne obaveze 1.014.926 941.429
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.904.261 1.898.175
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -47.095 -24.438
Amortizacija 0 0
EBIT -47.095 -24.438
Rashodi kamata 20.316 4.170
Dobitak prije poreza -67.411 -28.608
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -67.411 -28.608
Prosječan broj zaposlenih 1,00 4,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.186 10.338
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.252 10.558
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -66 -220
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 287
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 287
Ukupni prilivi gotovine 7.186 10.625
Ukupni odlivi gotovine 7.252 10.558
Neto priliv (odliv) gotovine -66 67
Gotovina na početku obračunskog perioda 67
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1 67

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATSR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0457
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,2829
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5277
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2843
Tržišna kapitalizacija 221.306
Prinos na aktivu (ROA) -3,55%
Prinos na kapital (ROE) -8,30%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 11.404