Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 499.419 499.419
Tekuća sredstva 1.409.165 1.413.500
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 409 356
Kratkoročna razgraničenja 19.394 19.394
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.908.584 1.912.919
Pasiva
Kapital 766.166 772.491
Osnovni kapital 1.475.370 1.475.370
Rezerve
Revalorizacione rezerve 287.810 287.810
Neraspoređeni dobitak 222 222
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 99.611 110.456
Kratkoročne obaveze 1.042.807 1.029.972
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.908.584 1.912.919
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -5.861 -6.003
Amortizacija 0 0
EBIT -5.861 -6.003
Rashodi kamata 464 36
Dobitak prije poreza -6.325 -6.039
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -6.325 -6.039
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.682 1.877
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.478 2.351
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -796 -474
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 849 829
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 849 829
Ukupni prilivi gotovine 15.531 2.706
Ukupni odlivi gotovine 15.478 2.351
Neto priliv (odliv) gotovine 53 355
Gotovina na početku obračunskog perioda 356 1
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 409 356

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATSR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0043
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -34,9890
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5193
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2888
Tržišna kapitalizacija 221.306
Prinos na aktivu (ROA) -0,33%
Prinos na kapital (ROE) -0,82%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 15.373