Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.978.686 1.990.900
Tekuća sredstva 159.202 130.227
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 21.180 5.812
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 2.137.888 2.121.127
Pasiva
Kapital 2.100.703 2.098.033
Osnovni kapital 1.876.993 1.876.993
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.488.288 1.488.288
Neraspoređeni dobitak 88.738 86.068
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 37.185 23.094
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 2.137.888 2.121.127
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 6.474
EBITDA 168.969 113.480
Amortizacija 166.272 162.189
EBIT 2.697 -48.709
Rashodi kamata 27 251
Dobitak prije poreza 2.670 -48.960
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.670 -48.960
Prosječan broj zaposlenih 4,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 1.079,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 313.292 348.370
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 139.810 278.598
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 173.482 69.772
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.650 1.200
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 165.764 113.477
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -158.114 -112.277
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 320.942 349.570
Ukupni odlivi gotovine 305.574 392.075
Neto priliv (odliv) gotovine 15.368 -42.505
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.812 48.317
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 21.180 5.812

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATMK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0014
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 179,2634
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1192
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2278
Tržišna kapitalizacija 478.633
Prinos na aktivu (ROA) 0,13%
Prinos na kapital (ROE) 0,13%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 344.600