Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ATMK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.990.900 2.040.812
Tekuća sredstva 130.227 110.034
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.812 48.317
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.121.127 2.150.846
Pasiva
Kapital 2.098.033 2.146.993
Osnovni kapital 1.876.993 1.876.993
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.488.288 1.488.288
Neraspoređeni dobitak 86.068 86.068
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 23.094 3.853
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.121.127 2.150.846
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 6.474 0
EBITDA 113.480 -10.945
Amortizacija 162.189 93.278
EBIT -48.709 -104.223
Rashodi kamata 251 0
Dobitak prije poreza -48.960 -104.223
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -48.960 -104.223
Prosječan broj zaposlenih 6,00 9,00
Prihod po zaposlenom 1.079,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 348.370 288.925
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 278.598 279.862
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 69.772 9.063
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.200
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 113.477
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -112.277 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 349.570 288.925
Ukupni odlivi gotovine 392.075 279.862
Neto priliv (odliv) gotovine -42.505 9.063
Gotovina na početku obračunskog perioda 48.317 39.254
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.812 48.317

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATMK-R-A]

P/S 219,1855
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0261
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,9830
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1178
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6764
Tržišna kapitalizacija 1.419.007
Prinos na aktivu (ROA) -2,29%
Prinos na kapital (ROE) -2,31%
Neto marža -756,26%
EBITDA marža 1.752,86%
Ukupan prihod 325.440