Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 4.386.814 5.643.755
Tekuća sredstva 3.570.984 4.391.095
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.265 31.329
Aktivna vremenska razgraničenja 10.711 192.066
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.957.798 10.034.850
Pasiva
Kapital 1.260.307 936.814
Osnovni kapital 821.191 821.191
Rezerve 82.119 82.119
Revalorizacione rezerve 6.149
Neraspoređeni dobitak 350.848 33.504
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.038.601 5.323.159
Kratkoročne obaveze 3.658.890 3.774.877
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.957.798 10.034.850
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 7.600.693 7.363.098
EBITDA 1.647.969 911.974
Amortizacija 575.037 610.278
EBIT 1.072.932 301.696
Rashodi kamata 261.960 256.368
Dobitak prije poreza 810.972 45.328
Porezi iz dobitka 113.807 12.520
Neto dobitak 697.165 32.808
Prosječan broj zaposlenih 111,73 109,33
Prihod po zaposlenom 68.027,32 67.347,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.839.675 8.188.149
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.981.516 7.653.576
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 858.159 534.573
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.750.000 500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.620.223 1.087.660
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -870.223 -587.660
Ukupni prilivi gotovine 11.589.675 8.688.149
Ukupni odlivi gotovine 11.601.739 8.741.236
Neto priliv (odliv) gotovine -12.064 -53.087
Gotovina na početku obračunskog perioda 31.329 84.416
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.265 31.329