Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
APBL-R-B

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 22.153.437 22.654.925
Tekuća sredstva 2.792.534 2.918.036
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.389 24.661
Aktivna vremenska razgraničenja 2.214 406
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.945.971 25.572.961
Pasiva
Kapital 15.695.865 16.054.832
Osnovni kapital 10.436.703 10.436.703
Rezerve
Revalorizacione rezerve 13.619.200 13.619.200
Neraspoređeni dobitak 2.565.506
Rezervisanja 48.842 56.978
Dugoročne obaveze 4.750.658 6.099.573
Kratkoročne obaveze 4.450.606 3.361.578
Pasivna vremenska razgraničenja 16
Poslovna pasiva 24.945.971 25.572.961
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.624.300 2.948.767
EBITDA 116.364 2.871.638
Amortizacija 399.407 228.332
EBIT -283.043 2.643.306
Rashodi kamata 75.924 66.878
Dobitak prije poreza -358.967 2.576.428
Porezi iz dobitka 0 10.922
Neto dobitak -358.967 2.565.506
Prosječan broj zaposlenih 64,00 55,00
Prihod po zaposlenom 25.379,69 53.613,95
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.916.602 3.007.083
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.037.128 3.021.562
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -120.526 -14.479
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 820 120.456
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.594.165
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 820 -2.473.709
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 521.645 7.643.295
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 425.211 5.182.250
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 96.434 2.461.045
Ukupni prilivi gotovine 2.439.067 10.770.834
Ukupni odlivi gotovine 2.462.339 10.797.977
Neto priliv (odliv) gotovine -23.272 -27.143
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.661 51.804
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.389 24.661

Skraćeni finansijski pokazatelji [APBL-R-B]

P/S 0,5140
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0344
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,3259
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5039
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0532
Tržišna kapitalizacija 834.936
Prinos na aktivu (ROA) -1,42%
Prinos na kapital (ROE) -2,26%
Neto marža -22,10%
EBITDA marža 7,16%
Ukupan prihod 2.204.297