Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ALPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 8.483.505 8.541.629
Tekuća sredstva 6.828.357 6.241.812
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.794.280 1.839.745
Aktivna vremenska razgraničenja 19.121 21.429
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 15.311.862 14.783.441
Pasiva
Kapital 14.089.255 14.211.789
Osnovni kapital 15.060.420 15.060.420
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 103.174 123.043
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.119.433 448.609
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 15.311.862 14.783.441
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 17.720.412 18.556.558
EBITDA 870.569 647.060
Amortizacija 993.103 964.664
EBIT -122.534 -317.604
Rashodi kamata 0 2.546
Dobitak prije poreza -122.534 -320.150
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -122.534 -320.150
Prosječan broj zaposlenih 119,58 117,00
Prihod po zaposlenom 148.188,76 158.603,06
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.405.593 23.266.794
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.519.806 22.001.264
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 885.787 1.265.530
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 931.252 391.028
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -931.252 -391.028
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 400.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 400.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 21.405.593 23.666.794
Ukupni odlivi gotovine 21.451.058 22.792.292
Neto priliv (odliv) gotovine -45.465 874.502
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.839.745 965.243
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.794.280 1.839.745

Skraćeni finansijski pokazatelji [ALPR-R-A]

P/S 0,3034
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0081
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -43,8782
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9355
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3816
Tržišna kapitalizacija 5.376.570
Prinos na aktivu (ROA) -0,81%
Prinos na kapital (ROE) -0,87%
Neto marža -0,69%
EBITDA marža 4,91%
Ukupan prihod 18.471.158