Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGRP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 249.135 249.134
Tekuća sredstva 6.629 6.768
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.729 5.868
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.085.980 2.083.359
Poslovna aktiva 2.341.744 2.339.261
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 609.051 609.051
Rezerve
Revalorizacione rezerve 372.719 372.719
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.341.744 2.339.261
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.341.744 2.339.261
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.622 -8.948
Amortizacija 0 0
EBIT -2.622 -8.948
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -2.622 -8.948
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.622 -8.948
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.050 5.400
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.189 1.985
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -139 3.415
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.050 5.400
Ukupni odlivi gotovine 4.189 1.985
Neto priliv (odliv) gotovine -139 3.415
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.868 2.453
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.729 5.868

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0038
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -26,4740
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 69.415
Prinos na aktivu (ROA) -0,11%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 4.050