Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.517.284 2.653.061
Tekuća sredstva 566.270 548.784
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.523 2.469
Kratkoročna razgraničenja 110 232
Gubitak iznad visine kapitala 4.242.001 3.882.474
Bilansna aktiva 7.325.555 7.084.319
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.973.870 4.973.870
Rezerve
Revalorizacione rezerve 304.986 330.213
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 8.073 20.495
Dugoročne obaveze 122.178 195.278
Kratkoročne obaveze 7.195.304 6.868.546
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 7.325.555 7.084.319
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 277.199 373.535
EBITDA -196.168 -96.220
Amortizacija 195.919 205.611
EBIT -392.087 -301.831
Rashodi kamata 662 0
Dobitak prije poreza -392.749 -301.831
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -392.749 -301.831
Prosječan broj zaposlenih 12,00 12,00
Prihod po zaposlenom 23.099,92 31.127,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 437.173 650.424
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 731.688 677.239
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -294.515 -26.815
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 366.669 83.123
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 73.100 57.350
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 293.569 25.773
Ukupni prilivi gotovine 803.842 733.547
Ukupni odlivi gotovine 804.788 734.589
Neto priliv (odliv) gotovine -946 -1.042
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.469 3.511
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.523 2.469

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGRH-R-A]

P/S 2,8709
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0790
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,0263
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 795.819
Prinos na aktivu (ROA) -5,45%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -141,68%
EBITDA marža -70,77%
Ukupan prihod 377.078