Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
AGKR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.480.063 2.472.587
Tekuća sredstva 2.209.101 926.767
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.545 20.283
Aktivna vremenska razgraničenja 5.857 5.857
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.689.164 3.399.354
Pasiva
Kapital 1.676.554 1.474.559
Osnovni kapital 3.026.771 3.026.771
Rezerve 302.677 302.677
Revalorizacione rezerve 415.695 415.695
Neraspoređeni dobitak 201.995 416.815
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 499.343 499.343
Kratkoročne obaveze 1.513.267 1.425.452
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.689.164 3.399.354
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 92.151 204.352
EBITDA 268.548 130.764
Amortizacija 47.188 55.646
EBIT 221.360 75.118
Rashodi kamata 798 31.858
Dobitak prije poreza 220.562 43.260
Porezi iz dobitka 18.567 3.263
Neto dobitak 201.995 39.997
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 46.075,50 68.117,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 107.807 131.028
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 111.545 107.063
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.738 23.965
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.664
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -15.664
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.202
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -8.202
Ukupni prilivi gotovine 107.807 131.028
Ukupni odlivi gotovine 111.545 130.929
Neto priliv (odliv) gotovine -3.738 99
Gotovina na početku obračunskog perioda 20.283 20.184
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.545 20.283

Skraćeni finansijski pokazatelji [AGKR-R-A]

P/S 9,5253
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0667
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,3455
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5539
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5236
Tržišna kapitalizacija 877.764
Prinos na aktivu (ROA) 5,70%
Prinos na kapital (ROE) 12,82%
Neto marža 219,20%
EBITDA marža 291,42%
Ukupan prihod 335.145