Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 25.473.758 12.868.338
Tekuća sredstva 3.482.569 1.967.183
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.242.309 245.249
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 28.956.327 14.835.521
Pasiva
Kapital 18.453.293 4.716.353
Osnovni kapital 10.125.725 10.125.725
Rezerve 821.818 821.818
Revalorizacione rezerve 11.899.954
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.740.279 6.248.414
Kratkoročne obaveze 3.762.755 3.870.754
Pasivna vremenska razgraničenja 2.105.563 2.006.787
Poslovna pasiva 28.956.327 14.835.521
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 2.407.947 1.448.803
EBITDA 760.416 783.996
Amortizacija 692.765 617.560
EBIT 67.651 166.436
Rashodi kamata 180.095 423.171
Dobitak prije poreza -112.444 -256.735
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -112.444 -256.735
Prosječan broj zaposlenih 74,00 74,00
Prihod po zaposlenom 32.539,82 19.578,42
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.888.053 4.074.559
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.675.576 5.272.068
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.212.477 -1.197.509
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 328.022
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 328.022
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 215.417 805.919
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -215.417 -805.919
Ukupni prilivi gotovine 5.888.053 4.402.581
Ukupni odlivi gotovine 4.890.993 6.077.987
Neto priliv (odliv) gotovine 997.060 -1.675.406
Gotovina na početku obračunskog perioda 245.249 1.920.655
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.242.309 245.249

Skraćeni finansijski pokazatelji [AERD-R-A]

P/S 1,2195
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0111
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -26,1149
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8224
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1591
Tržišna kapitalizacija 2.936.460
Prinos na aktivu (ROA) -0,51%
Prinos na kapital (ROE) -0,97%
Neto marža -4,67%
EBITDA marža 31,58%
Ukupan prihod 5.979.372