Podaci o emitentu

Adresa KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 26
76230 ŠAMAC
Telefon / Faks 054 611 972/054 612 613
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3 0 3 3,81 0,00 3,81
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 91,19 0,00 91,19
UKUPNO 5 0 5 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUKSANOVIĆ DRAGAN 91,19435591,194355
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000135,000013
BALTA STANA 2,2137652,213765
NIKOLIĆ SLAVOLJUB 1,3358371,335837
ALIBABIĆ ŠERIF 0,2560300,256030

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata