Podaci o emitentu

Adresa PELAGIĆEVO BB
76256 PELAGIĆEVO
Telefon / Faks 054 810 144/054 810 086
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 29 1 30 5,63 0,06 5,68
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,04 0,00 10,04
> 25% 3 0 3 84,27 0,00 84,27
UKUPNO 33 1 34 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STAKIĆ ALEKSA 29,99935029,999350
ĐURIĆ SLADOMIR 28,63259128,632591
TRGO SANTOVAC DOO SREBRENIK 25,64130725,641307
MILIČIĆ MARA 10,04309610,043096
FRANJIĆ MATO 3,1252283,125228
NOVAKOVIĆ GAVRO 0,2732590,273259
MILIČIĆ JOVO 0,2464770,246477
DRAGIĆ MIRKO 0,2277070,227707
NOVAKOVIĆ MILORAD 0,1982490,198249
UDOVIČIĆ MIĆO 0,1768190,176819

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1957. godine. Bavi se proizvodnjom ratarskih kultura i proizvodnjom tovne junadi. Posluje sa pozitivnim rezultatom.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata