Podaci o emitentu

Adresa Nova Topola
Telefon + 387 51 891 431
Web www.farmland.cc
Email info@farmland.cc
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.395 15 1.410 13,89 0,73 14,61
5%-10% 1 0 1 5,28 0,00 5,28
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 43,13 36,98 80,10
UKUPNO 1.397 16 1.413 62,29 37,71 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
FL GRUPA DOO NOVA TOPOLA 43,12542745,217965
FARMLAND LLC 36,97846738,772741
PREF AD BANJA LUKA 5,2832105,539563
FARMLAND AD NOVA TOPOLA 4,6276690,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6384572,766480
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 2,3197862,432347
ŽIGON IZTOK 0,2311780,242395
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,0945140,099100
CIKAČ SREĆKO 0,0771000,080841
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,0767630,080488

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mladenko Topalović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Vasiljević predsjednik
Igor Matrljan član
Jovan Erceg član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata