Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANjE AURA" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mlađenovića 7d
Telefon + 387 51 456 680
Web www.auraosiguranje.com
Email auraos@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1 1 2 0,00 0,01 0,02
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,98 0,00 99,98
UKUPNO 2 1 3 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TUNJIĆ ZORAN 99,984828100,000000
GECIĆ BRANISLAV 0,0137930,000000
ALIBABIĆ SAMED 0,0013790,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Vujić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Vujić predsjednik
Milan Mihajilo član
Nikola Vojvodić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata