Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 212.164.832 227.900.710
Tekuća sredstva 64.685.221 81.435.128
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6.808.420 16.569.066
Kratkoročna razgraničenja 316.894 380.389
Bilansna aktiva 276.850.053 309.335.838
Pasiva
Kapital -113.466.425 -72.588.130
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve 164.363.680 164.363.680
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 41.390.954 29.926.481
Dugoročne obaveze 61.280.784 67.639.107
Kratkoročne obaveze 285.136.269 281.328.349
Kratkoročna razgraničenja 823.478 501.000
Bilansna pasiva 276.850.053 309.335.838
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 40.205.001 43.186.768
EBITDA -19.894.704 -2.035.439
Amortizacija 20.232.176 20.508.715
EBIT -40.126.880 -22.544.154
Rashodi kamata 751.415 64.735
Dobitak prije poreza -40.878.295 -22.608.889
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -40.878.295 -22.608.889
Prosječan broj zaposlenih 1.903,00 1.964,00
Prihod po zaposlenom 21.127,17 21.989,19
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 74.403.111 76.377.846
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 85.897.114 73.650.699
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11.494.003 2.727.147
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.155.920 17.489
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.393.564 14.233.767
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.762.356 -14.216.278
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 72.446
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 28.999 36.637
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -28.999 35.809
Ukupni prilivi gotovine 79.559.031 76.467.781
Ukupni odlivi gotovine 89.319.677 87.921.103
Neto priliv (odliv) gotovine -9.760.646 -11.453.322
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.569.066 28.022.388
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 6.808.420 16.569.066

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [ZERS-R-A]

P/S 0,0515
Neto dobitak po akciji (EPS) -817,5659
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0506
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -2.269,3285
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0182
Tržišna kapitalizacija 2.069.000
Prinos na aktivu (ROA) -13,95%
Prinos na kapital (ROE) 43,94%
Neto marža -101,67%
EBITDA marža -49,48%
Ukupan prihod 57.575.739
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.