Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 397.168.098 411.042.661
Tekuća sredstva 82.013.642 71.348.244
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.569.066 28.022.388
Kratkoročna razgraničenja 380.389 512.795
Bilansna aktiva 479.181.740 482.390.905
Pasiva
Kapital 96.126.272 115.572.079
Osnovni kapital 50.000 50.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve 225.286.778 225.286.778
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 29.926.481 18.358.705
Dugoročne obaveze 67.639.107 74.849.177
Kratkoročne obaveze 281.328.349 268.898.679
Kratkoročna razgraničenja 501.000 913.281
Bilansna pasiva 479.181.740 482.390.905
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 43.186.768 35.339.061
EBITDA -2.015.363 -332.143
Amortizacija 17.365.709 17.335.491
EBIT -19.381.072 -17.667.634
Rashodi kamata 64.735 120.316
Dobitak prije poreza -19.445.807 -17.787.950
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -19.445.807 -17.787.950
Prosječan broj zaposlenih 1.964,00 2.097,00
Prihod po zaposlenom 21.989,19 16.852,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 76.377.846 82.767.029
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 73.650.699 72.054.450
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.727.147 10.712.579
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 17.489
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.233.767 3.170.995
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.216.278 -3.170.995
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 72.446
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.637 252.326
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.809 -252.326
Ukupni prilivi gotovine 76.467.781 82.767.029
Ukupni odlivi gotovine 87.921.103 75.477.771
Neto priliv (odliv) gotovine -11.453.322 7.289.258
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.022.388 20.733.130
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.569.066 28.022.388

Skraćeni finansijski pokazatelji [ZERS-R-A]

P/S 0,0776
Neto dobitak po akciji (EPS) -388,9161
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1723
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1.922,5254
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0348
Tržišna kapitalizacija 3.350.000
Prinos na aktivu (ROA) -4,04%
Prinos na kapital (ROE) -18,37%
Neto marža -45,03%
EBITDA marža -4,67%
Ukupan prihod 69.077.609