Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VTSB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 49.559 49.559
Tekuća sredstva 42.927 49.114
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 26.765 28.429
Aktivna vremenska razgraničenja 271 373
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 92.486 98.673
Pasiva
Kapital 84.616 88.495
Osnovni kapital 79.543 79.543
Rezerve 558 558
Revalorizacione rezerve 4.362 4.362
Neraspoređeni dobitak 4.032 4.032
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.870 10.178
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 92.486 98.673
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 98.787 109.916
EBITDA -3.879 992
Amortizacija 0 448
EBIT -3.879 544
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -3.879 544
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.879 544
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 49.393,50 54.958,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 119.136 129.057
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 120.800 127.947
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.664 1.110
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 119.136 129.057
Ukupni odlivi gotovine 120.800 127.947
Neto priliv (odliv) gotovine -1.664 1.110
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.429 27.319
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 26.765 28.429

Skraćeni finansijski pokazatelji [VTSB-R-A]

P/S 0,1610
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0488
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,1012
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0638
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1880
Tržišna kapitalizacija 15.909
Prinos na aktivu (ROA) -4,06%
Prinos na kapital (ROE) -4,48%
Neto marža -3,93%
EBITDA marža -3,93%
Ukupan prihod 98.823