Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VTSB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 49.559 49.559
Tekuća sredstva 33.282 42.927
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.990 26.765
Aktivna vremenska razgraničenja 234 271
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 82.841 92.486
Pasiva
Kapital 74.052 84.616
Osnovni kapital 79.543 79.543
Rezerve 558 558
Revalorizacione rezerve 4.362 4.362
Neraspoređeni dobitak 153 4.032
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 8.789 7.870
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 82.841 92.486
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 89.996 98.787
EBITDA -10.564 -3.879
Amortizacija 0 0
EBIT -10.564 -3.879
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -10.564 -3.879
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -10.564 -3.879
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 44.998,00 49.393,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 107.038 119.136
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 116.813 120.800
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -9.775 -1.664
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 107.038 119.136
Ukupni odlivi gotovine 116.813 120.800
Neto priliv (odliv) gotovine -9.775 -1.664
Gotovina na početku obračunskog perioda 26.765 28.429
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.990 26.765

Skraćeni finansijski pokazatelji [VTSB-R-A]

P/S 0,1768
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1328
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5059
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9310
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2148
Tržišna kapitalizacija 15.909
Prinos na aktivu (ROA) -12,05%
Prinos na kapital (ROE) -13,32%
Neto marža -11,74%
EBITDA marža -11,74%
Ukupan prihod 89.999