Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 32.376 34.501
Tekuća sredstva 55.502 53.798
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.040 1.660
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 83.727 70.564
Bilansna aktiva 171.605 158.863
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 58.063 58.063
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 171.605 158.863
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 171.605 158.863
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 37.657 51.543
EBITDA -11.038 -6.342
Amortizacija 2.125 1.700
EBIT -13.163 -8.042
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -13.163 -8.042
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.163 -8.042
Prosječan broj zaposlenih 2,00 3,00
Prihod po zaposlenom 18.828,50 17.181,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 48.727 61.389
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 48.347 62.590
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 380 -1.201
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 48.727 61.389
Ukupni odlivi gotovine 48.347 62.590
Neto priliv (odliv) gotovine 380 -1.201
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.660 2.861
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.040 1.660

Skraćeni finansijski pokazatelji [VSSP-R-A]

P/S 0,5182
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2361
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,4825
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 19.514
Prinos na aktivu (ROA) -7,97%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -34,95%
EBITDA marža -29,31%
Ukupan prihod 38.468