Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VLPH-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 16.536.084 16.425.037
Tekuća sredstva 581.734 537.553
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 356.152 339.452
Aktivna vremenska razgraničenja 207
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.117.818 16.962.590
Pasiva
Kapital 17.074.330 16.906.214
Osnovni kapital 12.122.702 12.122.702
Rezerve 198.284 198.284
Revalorizacione rezerve 4.458.268 4.458.268
Neraspoređeni dobitak 257.572 88.197
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 43.488 56.376
Pasivna vremenska razgraničenja 12.579 22.049
Poslovna pasiva 17.117.818 16.962.590
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 363.584 243.612
Amortizacija 193.786 215.765
EBIT 169.798 27.847
Rashodi kamata 423 3
Dobitak prije poreza 169.375 27.844
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 169.375 27.844
Prosječan broj zaposlenih 13,00 15,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.404.780 1.397.633
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.388.080 1.102.037
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 16.700 295.596
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 112.549
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -112.549
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 63.883
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -63.883
Ukupni prilivi gotovine 1.404.780 1.397.633
Ukupni odlivi gotovine 1.388.080 1.278.469
Neto priliv (odliv) gotovine 16.700 119.164
Gotovina na početku obračunskog perioda 339.452 220.288
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 356.152 339.452

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0140
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 16,3187
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4085
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1619
Tržišna kapitalizacija 2.763.976
Prinos na aktivu (ROA) 0,99%
Prinos na kapital (ROE) 1,00%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.098.748