Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 16.344.854 16.536.084
Tekuća sredstva 853.414 581.734
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 632.281 356.152
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 17.198.268 17.117.818
Pasiva
Kapital 17.153.479 17.074.330
Osnovni kapital 12.122.702 12.122.702
Rezerve 206.754 198.284
Revalorizacione rezerve 4.458.268 4.458.268
Neraspoređeni dobitak 324.402 257.572
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 44.789 43.488
Kratkoročna razgraničenja 3.108 12.579
Bilansna pasiva 17.198.268 17.117.818
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 260.626 363.584
Amortizacija 184.659 193.786
EBIT 75.967 169.798
Rashodi kamata 668 423
Dobitak prije poreza 75.299 169.375
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 75.299 169.375
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.522.992 1.404.780
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.246.863 1.388.080
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 276.129 16.700
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.522.992 1.404.780
Ukupni odlivi gotovine 1.246.863 1.388.080
Neto priliv (odliv) gotovine 276.129 16.700
Gotovina na početku obračunskog perioda 356.152 339.452
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 632.281 356.152

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0062
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 40,0876
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4150
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1760
Tržišna kapitalizacija 3.018.553
Prinos na aktivu (ROA) 0,44%
Prinos na kapital (ROE) 0,44%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.186.660