Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 16.171.438 16.344.854
Tekuća sredstva 1.069.453 853.414
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 803.649 632.281
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 17.240.891 17.198.268
Pasiva
Kapital 17.198.786 17.153.481
Osnovni kapital 12.122.702 12.122.702
Rezerve 206.754 206.754
Revalorizacione rezerve 4.458.268 4.458.268
Neraspoređeni dobitak 362.215 324.403
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 42.105 44.787
Kratkoročna razgraničenja 3.108
Bilansna pasiva 17.240.891 17.198.268
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 218.720 260.626
Amortizacija 180.908 184.659
EBIT 37.812 75.967
Rashodi kamata 0 668
Dobitak prije poreza 37.812 75.299
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 37.812 75.299
Prosječan broj zaposlenih 13,00 13,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.584.039 1.522.992
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.412.671 1.246.863
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 171.368 276.129
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.584.039 1.522.992
Ukupni odlivi gotovine 1.412.671 1.246.863
Neto priliv (odliv) gotovine 171.368 276.129
Gotovina na početku obračunskog perioda 632.281 356.152
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 803.649 632.281

Skraćeni finansijski pokazatelji [VLPH-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0031
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 80,1512
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4187
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1762
Tržišna kapitalizacija 3.030.676
Prinos na aktivu (ROA) 0,22%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.193.939