Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
VDPV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.521.697 3.533.716
Tekuća sredstva 1.046.437 1.004.117
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 205.247 151.548
Aktivna vremenska razgraničenja 115.493 106.843
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.568.134 4.537.833
Pasiva
Kapital 2.391.028 2.233.321
Osnovni kapital 2.580.827 2.580.827
Rezerve 5.403 5.403
Revalorizacione rezerve 35.486 35.486
Neraspoređeni dobitak 157.707 77.771
Rezervisanja 166.676 143.763
Dugoročne obaveze 803.157 994.363
Kratkoročne obaveze 1.207.273 1.166.386
Pasivna vremenska razgraničenja 5.000 5.000
Poslovna pasiva 4.568.134 4.537.833
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.152.756 1.993.609
EBITDA 387.871 302.759
Amortizacija 184.642 171.585
EBIT 203.229 131.174
Rashodi kamata 24.251 38.055
Dobitak prije poreza 178.978 93.119
Porezi iz dobitka 21.271 15.348
Neto dobitak 157.707 77.771
Prosječan broj zaposlenih 55,33 55,58
Prihod po zaposlenom 38.907,57 35.869,18
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.498.622 2.524.205
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.250.802 2.210.032
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 247.820 314.173
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.135
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 3.135
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 900.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 194.121 1.097.450
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -194.121 -197.450
Ukupni prilivi gotovine 2.498.622 3.427.340
Ukupni odlivi gotovine 2.444.923 3.307.482
Neto priliv (odliv) gotovine 53.699 119.858
Gotovina na početku obračunskog perioda 151.548 31.690
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 205.247 151.548

Skraćeni finansijski pokazatelji [VDPV-R-A]

P/S 0,0240
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0611
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3273
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9265
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0216
Tržišna kapitalizacija 51.617
Prinos na aktivu (ROA) 3,46%
Prinos na kapital (ROE) 6,82%
Neto marža 7,33%
EBITDA marža 18,02%
Ukupan prihod 2.293.877