Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 30.411 99.666
Tekuća sredstva 39.301 55.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.496 992
Aktivna vremenska razgraničenja 13.423 13.423
Gubitak iznad visine kapitala 424.898 320.916
Poslovna aktiva 508.033 489.603
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.366.386 1.366.386
Rezerve
Revalorizacione rezerve 329.070 329.070
Neraspoređeni dobitak 4.086 4.086
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 264.067 266.202
Kratkoročne obaveze 243.966 223.401
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 508.033 489.603
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 0 1.219
EBITDA -93.378 -1.192.093
Amortizacija 10.604 541
EBIT -103.982 -1.192.634
Rashodi kamata 0 1.446
Dobitak prije poreza -103.982 -1.194.080
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -103.982 -1.194.080
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 609,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda