Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TDSK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.499.890 4.289.078
Tekuća sredstva 13.828 53.270
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.691 622
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 6.944.284 6.931.654
Poslovna aktiva 10.458.002 11.274.002
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 10.458.002 11.274.002
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.458.002 11.274.002
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -107.046 2.434
Amortizacija 80.902 81.462
EBIT -187.948 -79.028
Rashodi kamata 217 0
Dobitak prije poreza -188.165 -79.028
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -188.165 -79.028
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 38.610 85.001
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.224 29.960
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 5.386 55.041
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.460
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.460 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.143
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 63.868
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.143 -63.868
Ukupni prilivi gotovine 51.753 85.001
Ukupni odlivi gotovine 47.684 93.828
Neto priliv (odliv) gotovine 4.069 -8.827
Gotovina na početku obračunskog perioda 622 9.449
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.691 622

Skraćeni finansijski pokazatelji [TDSK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0352
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -24,1657
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.547.148
Prinos na aktivu (ROA) -1,73%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 41.102