Komunalno preduzeće "KOMUNALAC-TESLIĆ" akcionarsko društvo Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra prvog bb
Telefon + 387 53 431 498
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 340 0 340 24,69 0,00 24,69
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,38 0,00 10,38
> 25% 1 0 1 64,94 0,00 64,94
UKUPNO 342 0 342 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA TESLIĆ 64,93674464,936744
PETROVIĆ JOVAN 10,37811310,378113
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 4,9999644,999964
SMILJANIĆ VESELJKO 0,2271960,227196
PERIĆ MILORAD 0,2085590,208559
LIPIĆ SVETO 0,2085590,208559
JOTANOVIĆ VID 0,1966890,196689
KOVAČEVIĆ MILICA 0,1898050,189805
ZELENBABIĆ VLADO 0,1864810,186481
PULJIĆ JOVO 0,1746110,174611

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 01.01.2001. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću. Od osnivanja posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dobrinko Lukić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Danilo Savić predsjednik
Slavica Simaković član
Goran Petrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata