Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
STGR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 2.284.580 2.322.472
Tekuća sredstva 89.752 93.926
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 51
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.374.332 2.416.398
Pasiva
Kapital 2.145.113 2.167.401
Osnovni kapital 3.417.250 3.417.250
Rezerve
Revalorizacione rezerve 916.870
Neraspoređeni dobitak 29.220
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 229.219 248.997
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.374.332 2.416.398
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 4.916 6.570
EBITDA 15.006 -20.634
Amortizacija 37.042 39.887
EBIT -22.036 -60.521
Rashodi kamata 252 1.073
Dobitak prije poreza -22.288 -61.594
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -22.288 -61.594
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 4.916,00 3.285,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.741 77.512
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.792 77.795
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -51 -283
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 2
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.741 77.514
Ukupni odlivi gotovine 5.792 77.795
Neto priliv (odliv) gotovine -51 -281
Gotovina na početku obračunskog perioda 51 332
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 51

Skraćeni finansijski pokazatelji [STGR-R-A]

P/S 69,5128
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0065
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,3322
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6277
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1593
Tržišna kapitalizacija 341.725
Prinos na aktivu (ROA) -0,93%
Prinos na kapital (ROE) -1,03%
Neto marža -453,38%
EBITDA marža 305,25%
Ukupan prihod 39.270